Son Dakika -
EDİRNE RESMİ
YOLAGELDİLİ AİLESİ

Kasım Yolageldili’nin Edirne’de Bastırdığı Arıcılık Rehberi


 5.8.2016 22:03:29   714 kez okundu.
 Kategori : GENEL İÇERİK

Kasım Yolageldili’nin Edirne’de Bastırdığı Arıcılık Rehberi

Kasım Yolageldili’nin Edirne’de Bastırdığı Arıcılık Rehberi

 İstifadelerini nazar-ı dikkate aldım. bununla beraber sanata ve fenne dair bir kitabın edebi lisan ile yazılmasında faide yoktur zannındayım. Me’hazları mahdut, fenni arıcılık memleketimizde pek yeni bir sanaat olduğundan, metn-i kitapda, halk dilinden bazı tabirat ve ıstılahat kullandım. Mesela erkek arıya (Bambal), ana arıya (Bikem) isimlerini verdim. Bu ıstılahatın musib ve muvafık olduğu, daha iyi mukabillerinin bulunamayacağı iddiasında değilim. Salahiyetdar mütehassıslar bu babda acizi irşad ederlerse kendilerine arz-ı minnetdari eyleyeceğim. Edirne : 26 Şubat 1336

Mustafa Kemal
**
Kitabın neşri masrafını te’min eden Edirne’li Kasım bey efendi..
**
Aradan üç seneden fazla bir müddet geçtiği halde kitabı tab’ etmek mümkün olamadı. Mülga Ziraat Nezaretiyle şimdiki vekaletimiz teşvikat-ı ziraiye faslından vaad eylediği muaveneti de ifa buyuramadılar. Müteveffa Bertara’nın (???) eseri 1921 senesinde güzide talebesinden Mösyö (Karapivejaman)’ın tashihatıyla on ikinci def’a tab’ ve neşr edildi. Yeni tab’ı tekrar tetkik ettim ve Türkçesini bu son ta’dilata göre ikmal eyledim.
Tercümeyi tab’ için sa’-i maliyem müsaid olmadığından memleketin erbaı yesarine müracaat mecburiyetini hissettim. Bu vazifeyi Edirne’nin mahterem ve vatanperver siması Kasım Bey Efendi, memnuniyetle Kabul buyurdular. O sayede her lisana nakl edilmiş olan (arıcılık rehberi ) Türkçe’mizde de saha-i intişara çıkarıldı ve milletin mu’arrız istifadesine takdim kılındı. Bu vesile ile müşarun ileyh Kasım bey efendi ye karşı aleni şükranımı arz ederken ilmi mesaiyi takdir eden bu kabîl hayırperver zenginlerimizin çoğalmasını ve memlekete müfid olmalarını temenni eylerim.
Edirne : 10 teşrin-i evvel 1340
Mustafa Kemal

Mukaddime
Edirne de tesadüfen satın aldığım bir kovan, arıcılığı tedkik için bana vesile bahş oldu. Pek temiz ve muntazam bir hayat yaşayan bu küçük alemin ahvalini, ihtiyaçlarını öğrenmek hevesine düştüm. Fakat tetbi’ eylediğim asar arasında muallim …(arıcılık rehberi, arıcılık takvimi) ismindeki te’lifi çok ameli ve pek faideli buldum. Bu rehber bütün avrupa da hüsn-i kabule mazhar olmuş, hemen her lisana tercüme edilmişti. Bilhassa arıcılığa yeni başlayanlara hitap
ettiğinden Türkçe’mize muvafık buldum. arıcılık balkan memleketlerinde bile terakki etmiş ve bu güzel sanata ait yüzlerce kitap ve risaleler neşr olunmuştur. Berteranın bu kitabını evvela bulgarca tercümesinden türkçe’ye nakl ettim. muvahharen 1915 senesinde intisar etmiş olan 11inci fransızca tabını tetkik eyleyerek eseri baştan başa yüzüncü muadil şekline göre tetashih ve ıslaha çalıştım.

Arıcılık Rehberi
Arıcı takvimi
Üç levha doksan dokuz resmi havidir
müellifi … mütercimi Mustafa kemal
mösyö j. karapyö ? – jamenin yardımıyla tashih ve ikmal edilen on ikinci fransızca tab’ından Türkçe’ye nakl olunmuştur.
İstanbul
vatan matbaası
her hakkı mahfuzdur
bu kitab 1910 lozan ziraat sergisinde gümüş madalya ile mazhar-ı takdir olmuştur.

    
 


Haberin ResimleriEtiketler :

Yorum Yap


Yazili ResimBu Habere Hiç Yorum Yapılmamış

0


Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz


 


Tümünü Gör

Polar Bilgisayar Bugün : 87   Son 1 Hafta : 1306   Son 1 Ay : 5928   Son 12 Ay: 50963